Skip to main content

Integritetspolicy

Luminor Revision AB
Organisationsnummer:559270-3200
Ansvarig: Björn Book
info@luminor.se

Cookies

En cookie (eller en kaka) är en liten textfil som webbplatsen begär att få spara på besökarens dator, surfplatta eller mobiltelefon. Cookies används för att ge besökaren tillgång till olika funktioner på webbplatsen. Det går även att använda informationen i cookien för att följa hur en besökare använder webbplatsen.

Vanliga cookies kan delas in i två huvudtyper. Den ena typen har ett utgångsdatum och sparar en fil på din dator under en längre tid. Den används exempelvis vid funktioner som talar om vad som är nytt på den aktuella webbplatsen sedan du besökte den senast. När utgångsdatumet har passerat raderas cookien från din dator. Den skapas sedan på nytt nästa gång du besöker webbplatsen.

Den andra typen av cookie kallas för sessions cookie, den saknar utgångsdatum. När du är inne och surfar på en sida lagras den här cookien tillfälligt på din dator för att exempelvis hålla reda på vilket språk du har valt. Sessions cookies lagras inte under en längre tid, utan försvinner när du stänger ner webbläsaren.

På denna webbplats används cookies för att du ska få en bra användarupplevelse och för att vi ska lära oss mer om hur vi kan förbättra webbplatsen. Informationen används inte för att identifiera enskilda besökare utan för att se hur besökare i allmänhet använder webbplatsen.

GDPR

Använder du vårt formulär för kontakt så använder vi dessa personuppgifter enbart för att återkoppla till dig. Vi delar inga personuppgifter med tredje part och när vi fullföljt vårt åtagande gentemot dig kommer dessa uppgifter att tas bort i våra system. 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Information om behandling av personuppgifter för antagande och hantering av kunder och uppdrag samt för utförande av revisionsuppdrag

Bakgrund
När ett företag i egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter har den personuppgiftsansvarige en skyldighet att lämna viss information till de registrerade, dvs. en person vars personuppgifter omfattas av behandlingen. Med anledning av revisionsuppdraget, eventuella lagstadgade tilläggsuppdrag och revisionsrådgivning som kan hänföras till sådana uppdrag (gemensamt benämnda ”Revisionsuppdraget”) kommer personuppgifter att behandlas av Luminor Revision AB och dess eventuella nätverksbyråer. Av denna anledning lämnas följande information.


Luminor Revision ABs behandling av personuppgifter
Luminor Revision AB behöver ha tillgång till vissa personuppgifter för att kunna utföra Revisionsuppdraget i enlighet med tillämpliga lagar och regler samt god revisors- och revisionssed i Sverige.

Luminor Revision AB kommer att behandla personuppgifter som erhålls från revisionskunden, dess koncernbolag (om tillämpligt), eller annan, t.ex. Skatteverket eller Bolagsverket eller allmänt tillgängliga källor, för att utföra och dokumentera Revisionsuppdraget. Personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med gällande rätt. Sådan behandling är nödvändig för att fullgöra de rättsliga förpliktelser som åvilar Luminor Revision AB, eller en inom byrån personvald revisor, som åtagit sig att utföra Revisionsuppdraget eller nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse.

För dessa ändamål kommer Luminor Revision AB att behandla information som kan innehålla personuppgifter, såsom exempelvis lönefiler, styrelseprotokoll och andra dokument hänförliga till revisionskundens och dess eventuella koncernbolags verksamhet.

Luminor Revision AB kommer även att behandla vissa personuppgifter för att vidta oberoendekontroller, kvalitetskontroller, kontroll av intressekonflikter, andra lagstadgade åtgärder t.ex. enligt bokföringslagen (1999:1078) samt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”Penningtvättslagen”) och riskhanteringsåtgärder (såsom exemplevis försäkringsärenden). Luminor Revision AB har även vissa skyldigheter enligt gällande rätt att lämna information till myndigheter eller annan extern part (t.ex. ny revisor). Behandlingen av personuppgifter för de ändamål som anges i denna punkt är nödvändig för Luminor Revision AB, eller en inom byrån personvald revisor, för att fullgöra en rättslig förpliktelse. När det gäller riskhanteringsåtgärder är behandlingen nödvändig för Luminor Revision ABs berättigade intresse av att hantera risker och eventuella krav.

Luminor Revision AB kan även komma att behandla revisionskundens och dess koncernbolags (om tillämpligt) anställdas kontaktuppgifter för att informera om seminarier och andra event som Luminor Revision AB anordnar samt för att skicka ut nyhetsbrev och annan marknadsföring. Behandling för dessa ändamål är nödvändig för Luminor Revision ABs berättigade intresse av att kunna nå ut till anställda hos kunder som kan vara intresserade av event, marknadsföring och nyheter inom områden som är relevanta för dessa personers befattningar.

Kategorier av personuppgifter
De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas för ovan nämndan ändamål är bl.a.:

  1. kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress,
  2. uppgifter om anställning som anställningsnummer, avdelningstillhörighet, befattning och anställningstid,
  3. uppgifter om hälsa och frånvaro, t.ex. läkarintyg och uppgifter om sjukfrånvaro, tjänstledighet eller föräldraledighet,
  4. facklig tillhörighet,
  5. identitesuppgifter såsom personnummer/samordningsnummer,
  6. uppgifter om ekonomiska förhållanden som bankkontouppgifter, uppgifter om lön och andra förmåner, försäkringsuppgifter och uppgift om registreringsnummer för tjänstebil,
  7. uppgifter om försäkringar och pension, eller
  8. andra kategorier av personuppgifter som behövs till följd av granskningen enligt god revisors- och god revisionssed.

I samband med registrering av revisionskunden kan Luminor Revision AB även komma att behandla kopior av identitetshandlingar för de personer som företräder revisionskunden inom ramen för de kundkännedomsåtgärder som ska vidtas i enlighet med Penningtvättslagen eller uppgifter hänförlig till elektronisk identifiering av dessa personer.

Lagringstid
Personuppgifterna kommer inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. De personuppgifter som behövs för att utföra Revisionsuppdraget kommer att sparas i minst tio år från utgången av det kalenderår då granskningen avslutades i enlighet med tillämpliga lagar och regler samt god revisors- och revisionssed i Sverige.


Rättigheter såsom registrerad
Registrerade har i vissa fall rätt att på begäran få tillgång till och rättelse eller radering av sina personuppgifter, rätt att begära begränsning eller invända mot behandling. Registrerade har också rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om behandlingen.

En revision innebär att revisionskundens information för ett visst räkenskapsår granskas vid vissa tidpunkter under detta år och under viss tid därefter, vilket innebär att en uppdatering/rättelse av personuppgifter inte blir aktuellt i denna typ av uppdrag efter det att revisionsåtgärden har vidtagits. Vidare så omfattas den information och de uppgifter som revisorn tar del av inom ramen för Revisionsuppdraget av lagstadgad tystnadsplikt, vilket innebär att Luminor Revision AB normalt sett inte får lämna ut sådan information. Därtill är Luminor Revision AB skyldig att dokumentera utförda revisionsuppdrag (inklusive information som behandlas i samband med antagande av kund och uppdrag samt med anledning av och löpande utvärdering av uppdraget) och bevara dokumentationen under minst tio år från utgången av det kalenderår då granskningen avslutades, vilket medför att det inte är tillåtet att ändra/radera personuppgifter som ingår i sådan dokumentation dessförinnan. Av nämnda skäl är det inte heller möjligt för Luminor Revision AB/revisorn att på begäran från en registrerad begränsa eller inskränka eventuell behandling av personuppgifter som sker med anledning av Revisionsuppdraget. När det gäller Luminor Revision ABs personuppgiftsbehandling för marknadsföringsändamål har registrerade dock rätt att begära radering, rättelse, begränsning och att invända mot behandling av sina personuppgifter för sådana ändamål.

Kontaktperson vid frågor:
Björn Book
bjorn.book@luminor.se